İBRETLİK SENDİKACILIK... YORUMSUZ..!

Eğitim Bir Sen'in toplu görüşme talepleri kitapçığında yer alan ancak çözümlenmiş olan diğer konular şu şekildedir:a)Sendikal Haklar:
11-Sendika aidatı maaş programına manüel (elle) olarak giriyor. Nasıl ki Sınıf öğretmenlerinden İlksan kesintisi olarak Mal Müdürlüklerinde ki programda otomatik olarak hesaplanıyorsa, sendika üye aidatlarının da manuel olarak girilmeden otomatik olarak hesaplanması işlevsellik sağlayacaktır. Bu problem Maliye Bakanlığı ile görüşülmek suretiyle programda değişiklik yapılarak düzeltilebilir.
Bu sorun maaşların kaynaktan ödenmesi sırasında oluştu... Ancak Maliye Bakanlığının girişimi ile haziran aylarında çözümü sağlanmıştır.
c)Siyasi Haklar:
3-Genel ve Yerel Seçimlerde Aday Olup Kazanamama Durumunda Aynı Görevine İadesinin Sağlanması,
Sendika yöneticileri zaten böyle bir hakka sahiptir.

c) Ekonomik Hakları:
5- Atamaların şekline bakılmaksızın her türlü yer değiştirme durumlarında yolluklarının ödenmesi, bu güne kadar ödenmeyen yollukların mahkemelere başvurma yoluna gitmeden ödenmesi, aksi takdirde hem çalışanların mağduriyeti ve de devleti zarara uğratma söz konusu olacaktır.
12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5535 sayılı Kanun çıkarılarak yolluklar ödenmektedir. Bu maddenin ilk atamalarda yolluk ödenmesi şeklinde düzeltilmesi gerekmekteydi. Ancak sendika yöneticilerinin geçen yılki metni değiştirmedikleri görülmektedir.
d) Sosyal Haklar:
3-Lojmanlardan yararlanmada evi olmayanlara öncelik tanınması, çalışanların 5 yıldan fazla lojmanda oturmaması, hiç yararlanmayanlara öncelik verilmesi,
Evi olmayanlara ek puan verilmek suretiyle zaten öncelik sağlanmaktadır. Sorunlar olmasına rağmen, lojmanlardan faydalanma süresi 5 yıldır ve daha önce hiç yararlanmayanlara öncelik verilmektedir.
6- 2004–2005 Toplu Görüme Sürecinde Tüm konfederasyonlarında ortak görüşüyle imzalanan metinde yer alan kamu çalışanlarının disiplin ve sicil affının acilen çıkarılması gerekmektedir.
Disiplin affına ilişkin 5525 sayılı Kanun 4/7/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasında görülebilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca 19/7/2006 tarihli Resmi Gazete’de bir genelge yayımlanmıştır. Kanun 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarını affetmektedir.

B-ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI:
1-Ekonomik Haklarla İlgili Sorunlar:
2-İdareci ve öğretmenlerin seminer dönemlerinde Eylül ve Haziran aylarında ders görevlerini yerine getirmiş sayılacağından derse hazırlık ücretlerinin kesilmemesi,
Personel Genel Müdürlüğünün 26.06.2006 tarih ve 5165 sayı ve “Ders dışı hazırlık ve planlama” konulu yazısında yer alan “Ancak, gerek bu yönde açılan davalarda verilen kararların kişiler lehine sonuçlanması, gerekse Maliye bakanlığının konuya ilişkin görüşleri nedeniyle; ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları mesleki çalışmaya bağlı olarak yararlandırılacakları ek ders ücretinin hesabında ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığında ek ders ücretinin de alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklindeki emri gereğince seminer ücretleri tam olarak ödenmektedir.

3-Çalışma Ortamları ve Çalışma Şartları ile İlgili Sorunlar:
1-Günlük ders planları uygulamasının kaldırılması. Çünkü ünitelendirilmiş yıllık planlar ayrıntılı olarak yapılmakta ve uygulanmaktadır.
Bir yıl önce 2551 sayılı Tebligler dergisinde yayınlanan yönerge gergince plan işi kalkmıştır.

11-………………………………..Öğretmenlerde maaş karşılığı okutacakları ders saati eşitlenmeli ve maaş karşılığı ders saatini dolduranlara eşit sayıda ek ders ödemesi yapılmalı.
Mart ayında yapılan yönetmelikte zaten bu durum yönetmeliğe yazılmıştır.
"Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği
MADDE 35-(3)Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları okullarda norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, görevli oldukları okullarda norm kadro fazlası olarak görevlerine devam ederler. Bu kapsamda öğretmen fazlalığı bulunan eğitim kurumlarına, norm kadro fazlası öğretmenler bu eğitim kurumlarının norm kadrolarıyla ilişkilendirilinceye kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu alanda öğretmen ataması yapılmaz ve ders dağılımı, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır."
25- İller arası yer değiştirmelerde 1. hizmet bölgesinde görevli öğretmenler yine 1 hizmet bölgesindeki illerin D ve E ilçelerine de tayin isteyebilmeli,
En son mart ayında çıkan öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeline göre illerin D ve E sınıfı ilçeleri de mecburi hizmet kapsamına alınmıştır. Bu sorun zaten ortadan kalkmıştır.

Kaynak:
http://www.memurlar.net/haber/51438/