VALİLİKLER TÜM BOŞ YÖNETİCİLİKLERİ DUYURMAK ZORUNDADIR

Atamalarla ilgili tüm iş ve işlemler valiliklere bırakılmıştır. Bizlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti memurları olan Valilerimize güvenimiz ve inancımız tamdır. Sorumlu oldukları il sınırları içinde münhal bulunan tüm kadroları duyuruya çıkaracağına inanıyoruz. Münhal bulunan tüm okulların duyuruya çıkarılması ile ilgili yargı kararı olduğu da unutulmamalıdır.
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 16/06/2006 gün ve B.08.0.PGM.0.23.01.04.04/1991-49625 sayılı Valilerin istediği boş okulu duyurup duyurmaması ile ilgili ''Eğitim Kurumları Yöneticileri'' konulu İŞLEMİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ'ne ilişkin Türk Eğitim Sen tarafından açılan dava sendika tarafından kazanılmış, genelgenin yürütmesi durdurulmuş ve iptal edilmiştir.
.C. Danıştay 12. Daire'si 2006/3322 Esas no ve 2007/4873 Karar no ile Türk Milleti Adına; " Vekaletten veya benzer şekillerde görevlendirilmiş yöneticisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerinin tamamının, asaleten atama yapılabilmesi için boş ilan edilmesi zorunlu olup, bu konuda valiliklere değerlendirme yetkisi tanınmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır" kararını vermiştir.
 

Aşağıda belirttiğim karar numaralarını sitelerden aldım .Bu yargı kararlarına rağmen valilikler bütün boş pozisyonları göstermezse yetkilerini aşmış ve de suç işlemiş olurlar. En son Personel Genel Müdürü Remzi KAYA'ya verilen hapis cezası bir daha göstermiştir ki mahkeme kararlarını her bürokrat uygulamak zorundadır. Bu yüzden valilikler münhal tüm kadroları açmak zorundadırlar. Açmadıkları takdirde yer değiştirme hakkına sahip olup duyuruya çıkmayan okullara atanmak isteyen eğitim yöneticileri anılan Danıştay kararını gerekçe göstererek Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunma, idari yargıda dava açma ve ilgililer hakkında adli ve idari tazminat davası açma hakkına sahip olacaklardır. 2006 sınavını kazanan yönetici adaylarının bundan sonra kaybedeceği bir şey de bulunmamaktadır. Bakanlık ben 2006 sınavını kazananlara duyuru yaptım diyebilmek için bu atamayı yapmayı planlamaktadır. Fakat okul sayısını azaltarak sınav kazanan kişilerin atanma şansını azaltmak istediği de muhakkaktır. Aşağıda linkler incelendiğinde ilgili valilik yöneticilerinin boş okulları duyurmamak gibi bir hukuksuzluğa bulaşmayacaklarını umuyor. İdarecilerimizi savcılık kapılarında ifade verirken de görmek istemiyorum. İşte münhallerin hepsinin duyurulması gerektiğine dair mahkeme kararları...


http://www.turkegitimsen.org.tr/1mevzuatpdf/danistay_karar_2007_4873.pdf

Kaynak:egitimciyim.net