'İKİ YILA BİR KADEME' HALA YANLIŞ UYGULANIYOR

İŞTE DURUM TESPİTİ VE ÖRNEK

“Artvin ili zorunlu hizmet bölgesi kapsamında sayılmaktadır,Bu konuda iki öğretmen arkadaşı örnek verelim Ahmet Öğretmen 6 yıl Van ilinde çalışıp zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra,İsteğe bağlı yer değiştirme ile Artvin iline tayin oluyor.Ahmet öğretmen zorunlu hizmetini tamamlayarak Artvin iline geldiği için iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanamıyor.Bir diğer örneğimizde ise Mustafa Öğretmen Ağrı ilinde 1 yıl görev yaptıktan sonra,eş durumu tayini ile Artvin iline geliyor.Mustafa Öğretmen ise Ağrı ilinde zorunlu hizmetini tamamlamadığı için,Artvin ilinde iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanmaktadır." Bu tespitte ortaya çıkan sonuç tamamen uygulamanın çarpıklığını göstermektedir.. Bu örneklerde anlaşıldığı gibi, uygulamada hala bir çok hatanın yapıldığını gösteriyor.

Uygulamanın dayanağı nedir?

Bilindiği üzere, bu uygulama 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesine dayanılarak yapılmaktadır. Bu maddeye göre iki yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilmek için,

1- Memurun, 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesi hükmü uyarınca belirli bir süre görev yapmak üzere kalkınmada 1 inci derece öncelikli yörelere sürekli görevle atanmak,

2-Başarılı iki hizmet yılı görev yapmak, gerekmektedir.

"Başarılı Hizmet Yılı" kavramından, Sicil notu 60 ve daha yukarı olduğu için olumlu sicil alarak geçirilen sürelerin anlaşılması gerekmektedir.

"Hizmet süresine dahil olan süreler" işe şu şekilde belirlenmektedir: Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılmakta olup, hizmet süresine dahil edilmekte, bunun dışındaki süreler bu süreye dahil edilmemektedir. Mecburi hizmet süresi 2 yıldan olması veya 2 yıldan arta kalan süreler yine hesaba katılmamaktadır.

Maliye'nin tebliği ne diyor?

Diğer taraftan Maliye Bakanlığınca uygulamanın nasıl olacağını göstermek üzere "150 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği" çıkarılmıştır. Bu Tebliğe göre yukarıda örnek verdiğimiz Ahmet Öğretmen  için yapılan uygulamanın yanlış olduğuna ilişkin olarak şu açıklama yer almaktadır: "Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır."

Tebliğin bu açıklamasının devamında iki de örnek verilmektedir.

Uygulamadan herkes yararlanamıyor

Gerek bu tebliğ açıklamasında gerekse de bu açıklamanın dayanağını oluşturan 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinde gözden kaçırılmaması gereken bir detay bulunmaktadır. Bu detayda, bu haktan, sadece ve sadece, kurumların atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi olan personelinin yararlanacak olduğudur. Personelin zorunlu yer değiştirmeye tabi olup olmadığı buna yönelik olarak çıkarılan kurumsal yönetmeliklerde yer almaktadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenler atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi iken, memurlar zorunlu yer değiştirmeye tabi personel değildir.

Tebliğin yukarıda yer verdiğimi bölümü dikkatli bir şekilde incelendiğinde ve tebliğ baştan sona bir bütün olarak tekrar okunduğunda, Artvin ilindeki uygulamanın  yanlış bir uygulama olduğu ortaya çıkmaktadır.

Zira, öğretmenler zaten atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi olup, öğretmenin, daha sonra, zorunlu çalışmasını tamamladığı gerekçesiyle yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmasının dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle;

“Amaç zorunlu hizmet bölgelerinde öğretmen tutmaksa onlar zaten zorunlu olarak buraya geliyorlar ve zaten çalışmak zorundalar, o zaman isteğe bağlı çalışanlara bu hakkın verilmesi gerekmez mi?”

Sonuç olarak,Türkiye genelinde bu uygulamadan mağdur olan binlerce eğitimci arkadaşımız bulunmaktadır.Bu eğitimci arkadaşlar aynı çalışma şartlarında çalıştığı arkadaşları iki yıla bir kademe uygulamasına tabi iken, kendileri zorunlu çalışmasını tamamlayıp yer değişikliği yaptığı için bu uygulamadan yararlanamamaktadır.Bu durumda Anayasanın eşitlik ilkesiyle bağdaşmamaktadır.Özellikle sendikalarımızdan bu konunun çözümü için katkı beklemekteyiz.Gerekirse konunun yargıya taşınması ve mağdur arkadaşların bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir…

 

Mehmet YILMAZ
Eğitim Yöneticisi

Kaynak: Kamudan Haber