YANLIŞ HESAP YAPAN TOKİ VATANDAŞTAN FAZLA PARA ALIYOR

TO­Kİ, kre­diy­le ev alan­la­rın ay­lık kre­di tak­sit­le­ri­ne her 6 ay­da bir me­mur ma­aşına yapılan artış kadar zam ya­pı­yor. Kurum,  her yıl düzenli olarak memur maaşlarına yapılan artışı Maliye Bakanlığı’na ve TÜİK’e soruyor.  Bu yıl me­mu­rlara yüzdelik zam ye­ri­ne taban aylığına sey­ya­nen zam ya­pı­lın­ca TOKİ’nin kredi taksitlerine uygulayacağı artış oranında da belirsizlik yaşandı.

Bunun üzerine, TO­Kİ kre­di­le­re ne ka­dar zam yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni yi­ne Mali­ye ve TÜ­İK’­e sor­du. Maliye Bakanlığı, TOKİ’ye kredi taksitlerine 2014 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 zam yapmasının uygun olduğunu, bu yıl memura yapılan yıllık 123 liralık seyyanen zammın ortalama maaşlara yansımasının yüzde 6,5 olduğunu bildirdi. 

TOKİ, yıllık zam oranını ‘ikinci 6 aylık artış’ olarak hesap edip, ilk altı ay için Maliye Bakanlığı’nın önerdiği yüzde 4 artışı da ekleyince kendisinden ev alan dar gelirli vatandaşın kredisine çifte zam uyguladı. Oysa, Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı yüzde 6,5 oranı dahi memurlara yapılan gerçek zammı yansıtmıyor. Aile yardımı ve çocuk parası dahil ortalama memur maaşı 2 bin 500 lira dolayında iken yapılan 123 liralık artışın oransal olarak ortalama maaşlara yansıması yüzde 5, 2’dir. Kaldı ki, bu oran avukat unvanlı memurlar için yüzde 4, mühendis için yüzde 3,7 , pratisyen tabip için yüzde 3,5 ve Başbakanlık Müsteşarı için yüzde 1,9’a kadar düşüyor.

Bütün bu gerçekler ortada iken, Maliye Bakanlığı’nın memur maaşlarına yapılan zammı yıllık yüzde 6,5 olarak açıklaması bile TOKİ’ye yetmemiş olacak ki TOKİ dar gelirli vatandaşlara sattığı konutlar için uyguladığı kredi taksiti miktarlarına çifte zam yaptı.  So­nuç­ta me­mu­ra yıl­lık or­ta­la­ma yüz­de 6,5 zam ya­pı­lır­ken TO­Kİ kre­di­le­ri ilk 6 ay­da yüz­de 4, ikin­ci 6 ay­da yüz­de 6,5 ol­mak üze­re top­lam­da yüz­de 10,75 ora­nın­da ar­tı­rıl­mış ol­du. Oy­sa TO­Kİ­’nin kre­di­le­re yıl­lık yüz­de 6,5’in da­ha üze­rin­de zam yap­ma­ma­sı ge­re­ki­yor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, TOKİ’nin yaptığı yanlış hesabı düzeltmesini istedi.

Koncuk açıklamasında: “ 2014 Ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı toplu sözleşmelerde belirlenmiş olup, 2 bin liranın üzerinde alan memurların maaşlarını hükümetin ilk teklif ettiği yüzde 3+3’lük zammın bile gerisinde kalacak şekilde imzalanmıştır.

Hal böyle iken, TOKİ’nin şartlarını zorlayarak kredi çeken dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza aldıkları zammın çok üzerinde ödeme artışı yapması abeste iştigaldir. TOKİ’nin derhal bu yanlışı düzeltmesi gerekmektedir. Dar ve sabit gelirlinin aldığı zam oranı bellidir, maaşlarına yansıyan miktar ortadadır. Hiçbir kurumun vatandaşlarımızı mağdur etmeye hakkı yoktur. TOKİ yaptığı yanlış hesaplarla; temel ihtiyaç maddelerine ardı ardına gelen zamlarla bunalan, ramazan ayını zor bela geçiren ve bayrama nasıl gireceğini hesap etmeye çalışan dar ve sabit gelirlinin cebinden elini çekmelidir.  Zaten toplu sözleşme rezaletinde hayal kırıklığına uğrayan memurlarımızın ve emeklilerimizin durumu ortadayken, yeni hak kayıplarına meal verecek gelişmelere seyirci kalamayız. Dar gelirli vatandaşlarımızın başını sokacak bir ev sahibi olabilmek için çektiği krediyi çifte zamla artırmak işin hukukuna aykırıdır. Mahkemeye başvurulması halinde TOKİ’nin fazladan aldığı taksitleri faiziyle geri ödemesi kaçınılmazdır” dedi.