MEB; KİK ÇALIŞMA RAPORU İLE İLGİLİ OLARAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİ UYARDI

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı:B.08.0.PGM.0.23.01.05.94/39708/1113                      23/04/2009
Konu:Kurum İdarî Kurulu Çalışma Raporu

…………… VALİLİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu.
        b) Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulu’nun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

Bilindiği üzere, ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımızda oluşturulan Kurum İdari Kurulu her yıl Nisan ve Ekim aylarında toplanarak, yetkili sendikanın Önerilerini değerlendirdikten sonra "Çalışma Raporu" hazırlanmaktadır
Bu bağlamda, Kurum İdari Kurulunca hazırlanan “Ekim 2008 Çalışma Raporu" ilişikte gönderilmiştir.
Söz konusu Çalışma Raporunda yer alan konulardan;
a)Yeni düzenleme gerektiren konular bakımından, merkez teşkilatı birimlerince görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında ve imkânlar çerçevesinde gerekli çalışmalar başlatılacak ve başlatılan çalışmaların sonuçları ile çalışma başlatılamamış ise nedenleri 29/5/2009 tarihine kadar Kurum İdari Kurulunun sekretarya görevini yürüten Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
b)Uygulamaya yönelik konuların ise, merkez ve taşra teşkilatı tarafından görev, yetki ve sorumlulukları ile İmkânlar çerçevesinde Çalışma Rapor'unda ifade edileli şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muammer Yaşar ÖZGÜL
Bakan a. Müsteşar

EK: Kurum İdarî Kurulu Çalışma Raporu (2 sayfa)
DAĞITIM:
—Merkez teşkilatı birimlerine
—81 İl Valiliğine
—Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen)'e
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(EKİM 2008) KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu EKİM 2008 toplantısını 17/11/2008 tarihinde Kurul Başkan Yardımcısı İsmail KONCUK başkanlığında yapmış, yetkili sendika Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN) Genel Başkanlığı tarafından Bakanlığa sunulan teklifler, konusuna göre Merkez Teşkilatı ilgili birimlerinin görüşleri de alınarak oluşturulan alt komisyonca değerlendirilmiştir. Kurul 8.04.2009 tarihinde Kurul Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK başkanlığında toplanmış ve EKİM 2008 Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
1-Sendikanın "Protokol Yönetmeliği’nin değiştirilerek, yetkili sendikanın protokollerde yer alması sağlanmalıdır." önerisi, EKİM 2006 ve NİSAN 2007 Çalışma Raporu'nda,
2-Sendikanın "Milli Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde, yetkili sendikaya işyeri sendika temsilcilik odası tahsis edilmelidir."
önerisi, EKİM 2006 Çalışma Raporu'nda, yer verilmesi nedeniyle, gündeme alınmamıştır.
1- Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu İle İş birliği yaparak; Sağlık meslek liselerinde görev yapan sağlık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenler için lisans tamamlama programı düzenlenmesi için Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca başlatılmış olan çalışmalarının bir an Önce sonuçlandırılması,
2- Ek ders ücretlerinin zamanında ödenmesi İçin gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması,
3- Sağlık giderlerinin zamanında ödenmesi için gerekli tedbirlerinin alınmasının sağlanması,
4" Okul spor kulübü gelirlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca başlatılmış bulunan Okul Spor Kulüpleri Yönetmelik değişiklik çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılmasının sağlanması,
5- Aday öğretmenlerin "Hazırlayıcı Eğitim ve Temel Eğitim Kurslarına katılmaları nedeniyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre hak ettikleri yolluk ve yevmiyelerin ödenmesinin sağlanması,
önerileri üzerinde görüş birliğine varılmıştır.
Ayrıca,
1–657 Sayılı Kanunun 135'inci maddesinin değiştirilerek, itirazların disiplin kurullarına yapılması sağlanmalıdır.
2-Parasız yatılılık ve Burs'luluk haklarından yararlanan öğrencilerin, Devlet memuru olan velilerinin çocuk için aile yardım ödeneği alabilmesi İçin, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 206'ncı maddesinde yer alan "Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar" ifadesi çıkarılmalıdır.
Hizmetli, teknisyen ve memurlara verilen giyecek yardımının, günün şartlarına göre artırılması ve nakit olarak Ödenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.
Önerilerinin İse Yüksek İdari Kurulunda görüşülecek konular arasına alınması için Makama arz edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Bu Çalışma Raporu Bakanlık Makamına sunulmak ve yetkili sendika Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (TÜRK EĞİTİM-SEN) 'e gönderilmek üzere iki örnek halinde düzenlenmiş ve Kurum İdari Kurulu Üyelerince İmza altına alınmıştır.