SAĞLIK MESLEK LİSELERİ KANUNSUZ YÖNETİLİYOR (MEB’e devredilen okular)

5450 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle ilgili kanunla Sağlık Meslek Liseleri ve diğer okulların öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Bu kanundan sonra 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak Sağlık Meslek Liseleri ve diğer okulların hangi genel müdürlüğe devredileceği belirlenmemiştir.

 

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda

Ülkemizde bulunan okul ve kurumların hangi genel müdürlükler tarafından yönetildiği ve görevleri belirtilmiştir bunlar;

“İlköğretim Genel Müdürlüğü

Madde 11 – İlköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek,”

“Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Madde 12 – Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,”

“Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Madde 13 – Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseler, pratik sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,”

“Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Madde 14 – Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kız meslek liseleri, kız teknik liseleri, Anadolu kız meslek liseleri, Anadolu kız teknik liseleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,”

“Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü

Madde 15 – Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ticaret meslek liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri, Anadolu otelcilik turizm meslek liseleri, Anadolu aşçılık meslek liseleri ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,”

“Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Madde 16 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğretmen liseleri ile Anadolu öğretmen liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,”

“Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Madde 17 – Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İmam-hatip liseleri ile Anadolu imam-hatip liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,”

“Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

Madde 18 – Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

c) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,”

“Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Madde 23 – Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,”

Bütün okul ve kurumların öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri, Genel Müdürlük düzeyinde yürütülür iken Sağlık Meslek Liseleri Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri içinde yar alan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri 41. maddede yer almaktadır.

“Madde 41 – Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,

b) Tedavi giderlerini planlamak ve uygulamak,

c) Bakanlığa bağlı öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve diğer personelin sağlık eğitim hizmetlerini ve gerekli sağlık taramalarını gerçekleştirmek,

d) Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alınarak sağlık eğitim merkezleri, yaşlılar için dinlenme ve diğer sağlık kurumları açmak, bunlara ait sağlık eğitimi ve hizmetlerini yürütmek, bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlık ve kurumlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak.”

Burada Sağlık Meslek Liselerinin eğitim kurumlarını açmak, eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek adı altında bir görev bulunmamaktadır.

5450 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle ilgili Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 08/02/2006 tarih ve 526 sayılı yazısına göre; Sağlık Bakanlığından devredilen Sağlık Meslek Liselerinin öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri ne yazık ki isim benzerliğinden başka bir benzerlik bulunmayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına devredilmiştir.

Tarım ve Köy İşleri Başkanlığından devredilen Tarım Meslek Liseleri, Meteoroloji Meslek Lisesi ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığından devredilen Tapu Kadastro Meslek Lisesinin öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Adalet Bakanlığından devredilen Adalet Meslek Liseleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından devredilen Turizm Eğitim Merkezlerinin öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Devredilen okul ve kurumların öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetlerinin hangi genel müdürlük tarafından yürütüleceğinin belirlenmesi için hukuken 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması gerekmektedir.

Bu değişiklik yapılmadığı takdirde Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 08/02/2006 tarih ve 526 sayılı yazıları ile genel müdürlük ve daire başkanlığına devredilen okul ve kurumların öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri hukuk tarafından kabul edilmeyecektir.

Devredilen okul ve kurumların öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri ile ilgili bu kurumların çıkardığı genelge resmi yazı ve yönergeler hukuki bir belge özelliği taşımayacaktır. Çünkü kanuni dayanakları ortada yoktur. 5450 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi İle ilgili kanun ve diğer kanunlarda değişiklik yapan kanun düzenlenirken kanun metni ile 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılması gerekmekte iken bu yapılmamıştır.

Örneğin; 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Sağlık Meslek Liselerinin öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri kendisine verilmeyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10/09/2009 tarihli ve 2250 sayılı yazıları ile Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergeyi Talim ve Terbiye Kuruluna sunmuştur.

Talim ve Terbiye Kurulunun 12.10.2009 tarih ve 174 sayılı Kararı ile Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergeyi yayınlanmıştır.

Bu yönerge hukuken geçerli değildir. Çünkü Sağlık Meslek Liselerinin öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına kanunen verilmemiştir.

Ayrıca Bu yönergede 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa, Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliğine, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin karara aykırı hükümler bulunmaktadır. Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergeyi konu alan makalemiz hazırlanmaktadır.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Kaynak: Memurlar.net