11 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27961

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Eğitim aracı: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki eğitim materyalini, millî eğitimin genel amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Ders kitabı üreten yayınevleri; ders kitabı üreteceği alanlar için yazar veya yazarlar ile en az birer editör, dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanını çalıştırdığını veya bu uzmanlardan hizmet satın aldığını, söz konusu personelin fikir ve sanat eserleri ile ilgili kanuna aykırı iş ve işlemler ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymediğini beyan eder. Dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanı birden fazla alanda taslak ders kitabının hazırlanmasında görev alabilir. Türkçe, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersleri ile yabancı dil ders kitaplarında ayrıca dil uzmanı; resim alanı ile ilgili ders kitaplarının hazırlanmasında da ayrıca görsel tasarım uzmanı bulundurulmayabilir.

(2) Yayınevlerince yapılan başvuruda verilen herhangi bir belgenin veya yazılı beyanın gerçek dışı olduğunun idari veya adli makamlarca tespit edilmesi hâlinde belgenin veya beyanın yer aldığı taslak ders kitabı, inceleme işlemi durdurularak yayınevine iade edilir. Söz konusu tespit kabul edilmiş ders kitabına ait ise Kurul Kararı iptal edilir. Bu durumda bir yıl süreyle yayınevinin yeni başvurusu kabul edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin iki numaralı alt bendinde yer alan “üç” ibaresi, “beş” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“(5) Taslak ders kitabının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar kaynakçada belirtilir. Başka bir ders kitabından alıntı yapılamaz ve bir ders kitabı diğerine kaynak olarak gösterilemez. Bu hükme aykırı bir durumun tespiti ve bu tespitin Kurulca yerinde bulunması hâlinde taslak ders kitabı, ilgili birim veya yayınevine iade edilir. Yayınevi, iade edilen taslak ders kitabının ait olduğu alanın bu kitap seviyesinde bir yıl süreyle ders kitabı başvurusunda bulunamaz.

(6) Okutulma sürelerinin son veya müteakip yılında güncellenerek yapılacak yeniden başvurularda beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Kaynakçada alıntı yapılan bu kitaba yer verilmez.

(7) Alıntılarla ilgili doğabilecek ihtilaflardan ilgili birim veya yayınevi sorumludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ç) bendi eklenmiştir.

“a) Öğretim programı doğrultusunda Kurul kararında belirtildiği şekilde ilgili birim veya yayınevince hazırlanan taslak ders kitapları, üç takım halinde ve elektronik ortamda kayıtlı bir örneği ile yılın her iş günü mesai saatleri içinde Başkanlığa teslim edilebilir. Ancak, ders kitabının yeniden yazılmasını gerektiren program değişikliklerinde taslak ders kitaplarının Başkanlığa ilk başvurusu, gerekli hâllerde ilk kabul ve duyurusuna dair takvim Kurul kararında belirtilir.”

“ç) Yayınevleri, ders kitaplarının okutulma süresinin son veya müteakip yılında güncelleyerek hazırladıkları taslak ders kitapları için Başkanlığa yeniden başvuruda bulunabilir. Bu başvuruda taslak ders kitabının ders kitabı formatında hazırlanmış üç takımı ve elektronik ortamda kayıtlı bir örneği ile önceki ders kitabının bir nüshası Başkanlığa teslim edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İlk ve sonraki aşamalarda yapılan başvurularda 3 takım renkli taslak ders kitabı ve taslak ders kitabının elektronik ortamda kayıtlı bir örneği ile,”

“e) Yayınevlerinin taslak ders kitabını hazırlattığı yazar, editör, dil uzmanı ve görsel tasarım uzmanının herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda kayıtlı bulunduklarına veya hizmet satın aldıklarına dair yazılı beyanları veya hizmet satın aldıklarına dair sözleşme örneği,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

“g) Taslak ders kitabının; yazar veya yazarlar, editör, dil uzmanı, görsel tasarım uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, program geliştirme uzmanı ile rehberlik veya çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığına, ayrıca belirtilen uzmanların Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş ya da bu alanda öğretmen olarak atanmış olup olmadığına,”

“Okutulma sürelerinin son veya müteakip yılında güncellenmiş olarak yeniden başvurusu yapılan ders kitapları için de bu madde hükümleri uygulanır. Ancak kitaplar kodlama yapılmadan incelenmek üzere Müdürlüğe gönderilir.”

“(4) 17 nci maddede belirtilen süre içerisinde düzeltilerek başvurusu yapılan taslak ders kitaplarından ön inceleme sonucunda iade edilenler, otuz günlük sürenin kalan kısmı içerisinde yeniden başvuruda bulunabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Ön inceleme komisyonunca bu Yönetmelik çerçevesinde; ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının her biri için yapılacak inceleme süresi birer saattir. İnceleme, başvuru sırasına göre en geç on iş günü içinde yapılır. Gerekli görülmesi hâlinde bu süre Başkanlıkça uzatılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Her türlü inceleme ve değerlendirme süreçlerinde görev alanlara, günlük fazla çalışma imza çizelgesi ve aylık olarak düzenlenen fazla çalışma puantajlarına göre fazla çalışma ücreti ödenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ön incelemenin yapılmasından sonra Müdürlüğe gönderilen eserlerin incelenmek üzere komisyona verilmeden önce inceletilmesinden vazgeçilmesi hâlinde, inceleme masrafları karşılığı olarak inceletme ücretinin yüzde onu kesilir, inceleme ücretinin geri kalan miktarı başvuru sahibine iade edilir. Eserin komisyonlara verilmesinden sonra inceletilmesinden vazgeçilen veya inceleme komisyonlarınca öğretim programına uygun bulunmayarak başvuru sahibine süreç tamamlanmadan iadesine Kurulca karar verilen taslak ders kitapları için yatırılan inceletme ücreti iade edilmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin onsekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye yirmibeşinci fıkra eklenmiştir.

“(18) Onüçüncü ve ondördüncü fıkralara göre Kurulca, görüşülen eserin bilimsel hata sayısının eserin sayfa sayısının 1/16 sını geçmemesi hâlinde tespit edilen hataların düzeltilmesi şartıyla ders kitabı olarak kabul edilen taslak ders kitabının raporu başvuru sahibine gönderilir ve en geç yedi gün içinde tespitlerin taslak ders kitabına yansıtılması istenir. Yapılan tespitlerle ilgili düzeltmelerde yeni hataların belirlenmesi durumunda da düzeltme işlemleri değerlendirme komisyonunun rehberlik ve kontrolünde başvuru sahibi tarafından onbeş iş günü içinde bitirilir. Tespitlerin belirtilen sürede yerine getirilmemesi durumunda taslak ders kitabının, ders kitabı olması uygun bulunmamış sayılır.”

“(25) Okutulma süresinin son ve müteakip yılında; Kurulca belirlenen esaslara göre güncellenerek yeniden başvurusu yapılan taslak ders kitapları kimliği açık olarak puanlama yapılmadan incelenir. Bunlardan hatası bulunmayanlar inceleme ve değerlendirme raporu ile birlikte Kurula sunulur. Hatası bulunanlar ise raporları ile birlikte en fazla iki defa, otuz gün içinde düzeltilmek üzere başvuru sahibine gönderilir. Üçüncü inceleme ve değerlendirme sonucunda taslak ders kitabı raporu ile birlikte Kurula sunulur. Yayınevleri, taslak ders kitapları için 15 inci madde hükümlerine göre inceleme ücreti yatırır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Komisyon başkanı ve üyeleri, Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca belirlenip Başkanlık onayına sunulur. Komisyon başkanları;

a) Başkanı bulundukları komisyonların düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alma, çalışma alanları ile ilgili bilgi edinme ve komisyon üyelerini yetiştirme etkinliklerine katılma,

b) İncelemenin öngörülen süre içerisinde tamamlanmasını sağlama,

c) Komisyonun görevlerini sürdürmede ihtiyaç duyduğu araç-gereç, kaynak kitap ve benzeri ile çalışma koşullarındaki aksaklıkları Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığına bildirme,

ç) İstenildiğinde komisyonun çalışmaları hususunda bağlı bulunduğu makama veya makamlara bilgi verme,

d) İncelediği taslak ders kitabı ve eğitim aracıyla ilgili bilgilerin gizliliği konusunda gerekli hassasiyeti gösterme,

e) Taslak ders kitaplarında görsellerin içerikle uyumlu olması konusunda alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda işlem yapılması, alan uzmanının tespit ettiği uyumsuzlukların görsel tasarım uzmanının da katılımıyla hata raporuna yazılması,

görevlerini yapar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Alanla ilgili hizmet içi eğitim faaliyetleri ile zümre öğretmenler kurulu toplantılarına katılma ve bilgilerini güncelleme,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Daire Başkanlığı, Başkanlıkça kabul edilen ve okutulmak üzere her yıl Tebliğler Dergisinde duyurulan ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ve uygun bulunan eğitim araçları ile elektronik ortamdaki eğitim materyalini satın alır ve ücretsiz olarak dağıtır.

(2) Daire Başkanlığınca satın alınacak kitapların adedi, birimlerle iş birliği yapılarak okul/kurum müdürlüklerince elektronik ortamda girilen ihtiyaca göre belirlenir.

(3) Önceki yıllardan kalan baskılar dağıtılmadan önce Başkanlıktan görüş alınır. Baskı, satın alma ve dağıtım işlemleri Daire Başkanlığınca yürütülür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Bakanlıkça hazırlatılan kitapların yazar/yazarlarına 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Devlet Kitapları Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğünce ücret ödenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim aracının başvuru, inceleme, seçim ve kullanımı”

“(6) Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabı dışındaki diğer eğitim araç ve gereçlerinden;

a) Türk ve dünya klasikleri,

b) Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler veya bunların birleştirilmesiyle meydana getirilen eserler,

c) Okul kütüphanesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre bulundurulacak eserler,

ç) Bilgisayar kullanımı için gerekli olan yazılım programları,

d) Derslerin işlenişinde kısa süreli kullanılan yazılım programı,

e) Öğretmenlerce hazırlanan ve kendi derslerinde kullandıkları dersle ilgili bireysel çalışmaları sonucu ortaya çıkan materyaller,

f) Türk Standartları Enstitüsü (TSEK), Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Türk Patent Enstitüsü Kurumu (TPE) gibi kurumlarca standartları belirlenerek tescillenmiş ve belgelendirilmiş ya da nitelik ve standardına uygun üretilmiş veya uluslararası İSO, CE ve benzeri belgeli, okul ve kurumlarda dersliklerin donatımında kullanılan sıra, masa, tahta, tv, bilgisayar, tepegöz; atölye ve laboratuvarlarda yer alması gereken döner sermaye kapsamında da üretilebilen ve kullanılan alet ve makineler, kimyasal elementler, yoğaltım malzemeleri ve benzerleri,

herhangi bir değerlendirme veya seçime gerek görülmeden okullarda kullanılabilir. Ancak, zorunlu hâllerde öğretim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılabilecek, standartları belirlenmemiş eğitim araçlarının nitelikleri Başkanlıkça belirlenir. Satın alınacak eğitim araçlarının nitelikleri ise şartnamede belirtilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ı) bendi eklenmiştir.

“b) Çevrim içi ya da çevrim dışı ortamlarda kayıtlı içeriklerden ilköğretime yönelik olanlar için forma başına 16 ekran sayfası ya da 30 dakika gösterimli içerik bir forma kabul edilerek en fazla 4, ortaöğretime yönelik olanlar için ise forma başına en fazla 8,”

“ı) Canlandırmaların (Animasyon) her 30 dakikası için 2”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Ders kitaplarından yeniden başvurusu yapılanlar

GEÇİCİ MADDE 2 – Yayınevleri, bu maddenin yayımından önce ders kitaplarından yeniden başvurusunu yaptığı taslak ders kitaplarının iadesini isteyebilir. Bu şekilde başvurusu yapılmış olup iade edilen taslak ders kitapları için de okutulma süresinin son ya da müteakip yılında yeniden başvuruda bulunabilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.