TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ`NİN YÜZÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE ATATÜRK DÜŞMANLIĞI VE ATATÜRK`ÜN MÜSLÜMANLIĞI

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Müslümanlığı ve islama bakışı uzun yıllardır tartışılmakta ,Atarürk düşmanlarınca ve Atatürkçü geçinip din düşmanlığı yapanlarca istismar edilmektedir.

Bu iki gruptan birinci gruptakiler yani Atatürk düşmanları islam dinini kullanarak Atatürk’ü islam düşmanı gibi göstermek veya dini duygularının zayıf olduğunu ifade ederek Atatürk düşmanlığı yapmaktadır

İkinci grup da Atatürk’ü güya yüceltmek için Atatürk’ü din düşmanı göstermektedirler.

Bu iki zıt gibi görünen iki grubun birleştikleri tek nokta Atatürk’e zarar vermektir.

Bizim Yüce dinimiz islama göre şehadet getiren ve ben müslümanım diyen herkes müslümandır.

Ben müslümanım diyene küfrü açık değilse kimse kafir diyemez derse kendi kafir olur.

Müslümanım diyen bir kimsenin kafir olması için ise farzlardan birini veya tamamını inkar etmesi,haramları kabul etmemesi veya helal göstererek inkar etmesi gerekmektedir.

İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre amel imandan bir parça değildir.

Yani amel etmeyen,ameli eksik olan kafir olmaz.

Bir kişi haram olduğunu bilerek hırsızlık yapar,faiz alır,kul hakkı yerse günahkar olur.

Ama faiz helaldir derse,hırsızlığı herkes yapıyor diyerek normal davranışmış gibi gösterirse,faizi inkar ederse kafir olur.

Günahkar insanları affetmek Allah’ın elindedir ve Allah ile kul arasındadır.Allah dilerse kulunu cehenneme dilerse cennete koyar.

Müslüman olan herkes günahını çektikten sonra mutlaka cennete girecektir ama kafirler asla cennet yüzü görmeyecektir.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk de  islamı her fırsatta methetmiş ve islam dinine hizmetleri de çok olmuştur.

Yüce Allah rahmandır,rahimdir af edicidir.

Ömrü günah işlemekle geçmiş bir kişi ömrünün son deminde Allah’ın sevdiği bir iş yapmaktan dolayı cennete girebileceği gibi,

Ömrü ibadetle geçen birisinin yaptığı günahtan veya inkar etmesinden dolayı cehennemlik olması da mümkündür.

Atatürk’ün Müslümanlığı ve islama hizmetlerini derlediğim kadarı ile sizlere aktarmak istiyorum.Belki Atatürk düşmanları  iftiralarına son verir de  onlara da iyilik yapmış olurum.

Bunlar:

1-Atatürk annesinin isteği üzerine henüz 7 yaşında Kuran öğrenmiş ve hatmetmiştir.

2-Atatürk daha çocukluk yaşlarında Selanik’te Mevlevi ve Bektaşi tekkelerine gitmiş ve zikirlerine katılmıştır.

3-Çanakkale zaferinden sonra arkadaşlarına savaşı Allah’ın inayetiyle kazandıklarını söylemiştir.

4-Atatürk kurtuluş savaşı yıllarında camiye gitmiş,cuma namazlarında bulunmuş hatta hutbe irad ederek “Allah birdir şanı yücedir gibi ifadelerle hz peygamberimizi metheden hutbe okumuştur.

5-TBMM açılışında Kuranı Kerim okutmuş,Topkapı sarayında Kuran okuma geleneğini devam ettirmiştir.

6-Atatürk özel hayatında fırsat buldukça kuran okumuş,kuran okutup dinlemiştir.

Özel hafızı olan  hafız Yaşar Okur’a sık sık kuran okutup dinlemiştir.

7-Atatürk’ün annesi 5 vakit namazını sürekli kılan bir müslüman idi.

8-Atatürk 1930 lu yıllarda Ramazan ayında özel hafızları Köşk’e çağırıp Kuran okutup dinlemiştir.Hatta bu hafızların makam hatalarına müdahelede bulunduğu bilinmektedir.

9-Atatürk yine her yıl Çanakkale şehitleri ve annesi içim mevlit okutmuştur.

10-Atatürk hayatta ilken okullarda din dersi devam etmiştir.

11-Atattürk kurtuluş savaşında Yunanlıların yıkıp yaktığı bütün camileri onarım yaptırmıştır.

Hatta Mihalıççık camiini cebinden 5000 lira vererek yeniden yaptırmıştır.

12-Atatürk islam dinini Türk’ün milli dini olarak görmüştür.

13-Elmalılı Hamdi Yazıra Kuranı Kerim’in Tefsir ve tercümesini yaptırıp bastırmış ve halka ücretsiz olarak dağıttırmıştır.

14-Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti devletine en büyük hediyesi  olan Diyanet işleri başkanlığını kurdurmuş ve bu kuruluşa Başbakanlık’tan sonra ikinci makamı tahsis etmiştir.

15-En güvenilir hadis kaynaklarından birincisi olan Sahin-i Buhari’yi Türkçeye tercüme  ettirmiş ve bedavaya halka dağıttırmıştır.

16-“Türk milleti daha dindar olmalıdır,yalnız bütün sadeliği ile dindar olmalıdır,Dinime,hakikate bizzat nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum şuura muhalif terakkiye aykırı hiçbirşeyi içermiyor.  islam dini akla ve mantığa tamamen uygun bir dindir”gibi açıklamaları ile islamın bilime  ve gelişmeye karşı olmadığını ifade eden ifadelerle islamı methetmiştir.

Ataürk’ün islama verdiği değeri bu gün 100.yılını kutladığımız yüce meclisin açılışında izlediği yol çok daha iyi anlatmaktadır:

Atatürk’ün 21 Nisa’n 1920 de TBMM açılışı için çektiği telgrafı: Çok ivedi Ankara’ya:acele yazı.

Ankara!21.4.1920  gönderilmesi Kolordular (14’üncü Kolordu Komutan Vekilliğine), 61’inci Tümen Komutanlığına,Refet Beyefendiye, Bütün Valiliklere, Bağımsız Sancaklara, Müdafaa-i Hukuk Merkez Hey’etlerine, Belediye Başkanlıklarına

Tanrının lûtfuyla Nisanın 23’üncü günü:

1-Cuma günü, cuma namazından sonra, Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2 — Vatanın istiklâli, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en önemli ve hayati görevleri yapacak olan Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü cumaya rastlatmakla, o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle Hacı Bayram Velî Câmi-i Şerifinde cuma namazı kılınarak Kur’an’ın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancâk-ı Şerif alınarak Meclisin toplanacağı yere gidilecektir.

Meclise girmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde Câmi-i Şeriften başlayarak Meclis binasına kadar Kolordu Komutanlığı’nca askerî birliklerle özel tören düzeni alınacaktır.

3 — Açılış gününün kutsallığını belirtmek için bu günden başlayarak vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenleyeceği şekilde, hatim indirilmeye ve Buhari-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatm-i Şerifin son kısımları uğur getirsin diye cuma günü namazdan sonra Meclis’in toplanacağı yerin önünde tamamlanacaktır.

4 — Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde bu günden itibaren aynı şekilde Hatm-i Şerifler indirilmesine ve Buhari-i Şerif okunmasına başlanarak, cuma günü ezandan önce minarelerde salâ verilecek, hutbe okunurken, Halifemiz,Padişahımız Efendimiz Hazretleri’nin mübarek adları anılırken, Padişah Efendimiz’in yüce varlıklarının, şanlı ülkesinin ve bütün tebaasının bir an önce kurtulmaları ve saadete kavuşmaları için ayrıca dua okunacak ve cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak yüce Hilâfet ve Saltanat makamı ile bütün vatan topraklarının kurtuluşu için girişilen Millî Mücadele’nin önemini ve kutsallığını, milletin her bir ferdinin, kendi vekillerinden meydana gelmiş olan bu Büyük MilletMeclisi’nin vereceği vatani görevleri yapmaya mecbur olduğunu anlatan vaazlar verilecektir. Daha sonra, Halife ve Padişah’ımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selâmeti ve istiklâli için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasim yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı vilâyetlerinin her tarafında, hükûmet konağına gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı resmî tebrikler yapılacaktır. Her tarafta cuma namazından önce uygun şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5 — Bu tebliğin hemen yayınlanarak her tarafa ulaştırılabilmesi için her vasıtaya başvurulacak, sür’atle en ücra köylere, en küçük askerî birliklere, memleketin bütün teşkilât ve kuruluşlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır.

6 — Yüce Tanrı’dan tam bir başarıya ulaştırması niyaz olunur.

Hey’et-i Temsiliye adına Mustafa Kemal.

 22 Nisan 1920 tarihinde de şu küçük tebliği yayınladı:

Telgraf Dakika geciktirilmeyecektir. 22.4.1920 Bütün Valiliklerle, Müstakil Sancaklara, Kolordulara, Nazilli’de Albay Refet Beyefendi’ye, Bursa’da 20’nci Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri’ne, Bursa’da 56’ıncı Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendiye, Balıkesir’de 61’inci Tümen Komutanı Albay Kâzım Beyefendi’ye;Tanrı’nın lûtfuyla Nisanın 23’üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden itibaren askerî ve sivil bütün makamlarla bütün milletin tek merciinin Büyük Millet Meclisi olacağı bilgilerinize sunulur.Heyet-i Temsiliye adınaMustafa Kemal.

Saygıdeğer Efendiler,Şimdiye kadar bilginize sunmuş olduğum hususlar, şahsım ve Hey’et-i Temsiliye adına üzerinde durduğum olayların açıklanmasıyla ilgiliydi.  

Bundan sonra söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından ve hükûmetin kuruluşundan bugüne kadar meydana gelmiş olan olayları ve değişiklikleri içine alacaktır.

Burada söyleyeceklerim, aslında herkes tarafından açıkça bilinen veya kolaylıkla bilinmesi mümkün olan olayların safhaları ile ilgilidir. Gerçekte, Meclis tutanaklarında, Bakanlıkların dosyalarında, basın koleksiyonlarında bu olay ve hâdiselerin belgeleri kayıtlı ve saklı bulunmaktadır.Bu bakımdan ben, bütün bu olayların genel akışını işaret ve tespit etmekle yetineceğim. Maksadım, inkılâbımızın incelenmesinde tarihe yardımcı olmaktır. Bütün bu olay ve hâdiselerin akışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti’nin Başkanı, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı sıfatlarını taşımış olmaktan çok, teşkilâtımızın genel başkanı olarak kendimi bu görevi yerine getirmeye mecbur sayarım.

Yukarıda anlattığımız birçok nedenle bırakın eleştirmeyi  Türkiye sınırları içinde yaşayan herkesin Büyük Atatürk’e minnet borcu vardır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 100. Yılında Mustafa Kemal Atatürk’ü be silah arkadaşlarını rahmet,minnet ve saygı ile anıyor,bu ülke için kan döken,can veren şehitlerimiz ve gazilerimizi Cenab-ı hakkın rahmeti ile muamele etmesin diliyorum. 

Mekanları cennet olsun.

Allah Atatürk düşmanlarına da Atatürkçülüğü kullanarak ona kötülük yapanlara da akıl fikir versin ve ıslah etsin.

Gerçek Atatürkçülere de Atatürk’e ülkeye sahip çıkmak için güç kuvvet versin.