BELLETİCİLİK, ZORAKİ DEĞİL,İSTEĞE BAĞLI OLMALIDIR.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bünyesinde yatılı ve ya pansiyon bulunan eğitim kurumlarında “belletici öğretmen” görevlendirmesi yapılmaktadır. Geçmişte de var olan bu uygulama bugün de görevlendirmenin şekli ve usulü değişse de devam etmektedir. Geçmişte bu uygulama öğretmenlerin gönüllü olarak talep etmesi esasına dayanarak yürütüldüğü halde günümüzde zoraki ve re’sen görevlendirmeler şekline dönüştürülerek sürdürülmektedir.

Belleticilik görevlendirmeleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığının 27.06.2011 tarih ve 4260 (2011/37) sayılı Genelgesi ile yaptığı düzenleme  “Belletici ihtiyacı: a)öncelikle aynı okulda görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, b)okulda yeterli sayıda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, c)her iki durumda da ihtiyaç kadar istekli öğretmen bulunmaması halinde aynı okulda görevli öğretmenler arasından re’sen, görevlendirme “şeklinde idi. Bu şekilde öncelikle isteğe bağlı olarak görevlendirme yapıldığı için mağduriyetlerin en aza indirildiği  bir uygulama söz konusuydu. Daha sonra bu düzenleme değiştirilerek özellikle bayan eğitim çalışanları açısından tam bir zulme dönüşen belleticilik görevlendirmeleri dönemi başlatılmıştır.

MEB’in yayınladığı 30.01.2013 tarih ve 72030 (2013/3) sayılı genelge ile belleticilik görevlendirmeleri re’sen görevlendirmelere dönüşmüş, eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin hiçbir geçerli mazeretini de dikkate almadan görevlendirme yapılmasını öngörecek biçimde değiştirilmiştir. Genelge “Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından re’sen “ görevlendirmenin yapılacağı biçiminde düzenlendiği için de  özellikle hastası ve küçük çocuğu bulunan bayan eğitim çalışanları açısından  aile hayatını altüst ederek, artık bir zulme dönen uygulamalar başlamıştır.

MEB, belletici öğretmenlik konusundaki bu zorlayıcı düzenlemeyi sadece genelgede de bırakmamış, 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne de yerleştirmiştir. Söz konusu yönetmeliğin Belletici Öğretmen Görevlendirmesi başlıklı 92/2. Maddesinde bu re’sen görevlendirme düzenlemesi yönetmelik maddesi haline getirilmiştir. Böylece genelgenin yarattığı mağduriyet ve sıkıntılar bir üst norma da taşınmıştır.

Belletici öğretmen görevlendirmeleri konusunda sendikamıza çok sayıda şikayet ulaştırılmış ve ulaştırılmaya da devam etmektedir. Sorumlu sendikacılık anlayışını benimseyen bir sendika olarak Türk Eğitim Sen’in  bu yaşanan sıkıntılara duyarsız kalması elbette ki mümkün değildir. Nitekim 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali ile ilgili açmış olduğumuz davaya Yönetmeliğin Belletici Öğretmen Görevlendirmesi başlıklı 92/2. Maddesi de dahil edilerek düzenlemenin eksik yapıldığı gerekçesiyle iptali istenmiştir.

Açmış olduğumuz davada söz konusu madde ile ilgili iptal talebimiz  Buna göre, yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen belletici öğretmenlerin görevlendirme işlemleri zorunlu hale getirilmektedir. Belletici öğretmenin belleticilik görevini karşılıklı rızayla başka bir öğretmene devretmek istemesi halinde ise geçerli mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmaktadır. Belletici öğretmen görevlendirmesinin kişilerin isteğine bakılarak yapılması ve herhangi bir nedene bağlı olmaksızın, karşılıklı rızayla ve daha önceden okul idaresine bilgi vermek kaydıyla belleticilik görevini başka bir öğretmene devretmesinin mümkün hale getirilmesi eğitim-öğretim hayatının işleyişi açısından daha uygun olacaktır. Zorunlu olarak verilen belletici öğretmenlik görevi, öğretmenlerimizin sıkıntıya düşmesine ve eğitim-öğretim hayatının işleyişinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmaktadır. “ şeklinde gerekçelendirilmiş ve  Yönetmeliğin 92. Maddesinin 2. Fıkrasının ilk cümlesinin  “Belletici öğretmenler; okulda görevli istekli öğretmenler arasından, … görevlendirilir.” şeklinde düzenlenmesi için ilgili hükümde “istekli öğretmenler arasından..” ibaresinin yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali istenerek için dava açılmıştır.

Açmış olduğumuz davanın eğitim çalışanlarının belleticilik konusunda yapılan re’sen uygulamalar nedeniyle yaşamış olduğu sıkıntıları sona erdirecek şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Yargının  vereceği kararla yer yer zulme dönüşen bu uygulamalara son vereceğini ve MEB’in de bu görevlendirmeleri yeniden isteğe bağlı hale getirecek uygulamalara başlayacağını ümit ediyoruz.

 

 

                                                                                    M.Yaşar ŞAHİNDOĞAN

                                                                                         Twitter:@mysdgn

                           https://www.facebook.com/mehmet.sahindogan